26-07-2018 - 10:04

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng

Sáng 25/7/2018, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1948-2018) và đón nhận Huân chương Sao vàng tại thủ đô Hà Nội.

          Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Hội chuyên ngành TW, Hội VHNT các địa phương cùng nhiều văn nghệ sĩ lão thành, có nhiều cống hiến xuất sắc.

           Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trong diễn văn kỷ niệm buổi lễ đã trình bày đã ôn lại quá trình thành lập và phát triển của Hội Văn nghệ Việt Nam trong 70 năm qua. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tổ chức Văn nghệ Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ-chiến sĩ, kề vai sát cánh, tâm huyết, bền bỉ đồng hành cùng dân tộc, thực thi sứ mệnh sáng tạo, truyền bá những giá trị văn học nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần giàu bản sắc Việt Nam, hiện đại và nhân văn của các tầng lớp nhân dân.

       Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật và những đóng góp to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Tiếp nối Hội Văn hoá cứu quốc, trước những đòi hỏi mới của công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang chuyển sang giai đoạn bước ngoặt, tháng 7/1948, Hội Văn nghệ Việt Nam được thành lập, trở thành nơi tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ cả nước trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến, đóng vai trò nòng cốt xây đắp nên một nền văn học, nghệ thuật mới kháng chiến và cách mạng, đúng như lời chỉ dẫn của Bác Hồ “Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
               Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngày nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định “văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam” trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích mọi tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn mong muốn, kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện hiện thực đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn học, nghệ thuật thông qua các cơ chế, chính sách; huy động mọi nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.

        Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Huân chương Sao Vàng.
Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao Vàng

 

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỉ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trò chuyện thân mật với các văn nghệ sĩ.
Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...