02-07-2020 - 14:49

Giấy mời tham dự Đại hội lần thứ X và kỷ niệm 50 năm thành lập Hội

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 87-HD/BTGTWW ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Tuyên giáo TW, Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công văn số 3497/UBND-NC ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh, công văn số 1866- CV/TU ngày 31 tháng 10 năm 2019 và Thông báo số 1295-TB/TU ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ hội viên về tham dự Đại hội lần thứ X và kỉ niệm 50 năm thành lập Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

. . . . .
Loading the player...