Văn bản chỉ đạo

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Ngày đăng: (11-05-2018)

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG số1347 - CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học, Nghệ thuật trong thời kỳ mới
Ngày đăng: (11-05-2018)

Ngày 31 tháng 10 năm 2008, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG số 848-Ctr/TU Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học, Nghệ thuật trong thời kỳ mới.

NGHỊ QUYẾTSỐ 23- NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI
Ngày đăng: (11-05-2018)

Ngày 16 tháng 6 năm 2008, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số: 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ TĨNH
Ngày đăng: (11-05-2018)

Ngày 14 tháng 08 năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số: 3223/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Loading the player...