21-03-2024 - 04:38

Hội nghị nghiên cứu, học tập về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch số 229 – KH/Tu, sáng ngày 21/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết về "Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới" cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác quản lý, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn học – nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự

Về tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Về phía có Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên Văn phong Hội; Ban chấp hành, Ban Kiểm tra các Chi hội Trung ương tại Hà Tĩnh gồm: Chi hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam, Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Chi hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Chi hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chi hội Sân khấu – biểu diễn; Trưởng, phó, Ủy viên Ban chấp hành các Chi hội Văn học Nghệ thuật cơ sở. Ngoài ra, tham dự còn có các giảng viên các bộ môn văn hóa – nghệ thuật của trường Đại học Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.  Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh thấm nhuần tinh thần dân tộc, giàu bản sắc quê hương, tiếp thu chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, địa bàn dân cư. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật. Tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm rõ về các nội dung, mục tiêu, giải pháp… trong nghị quyết

6 nhiệm vụ chính của Nghị quyết bao gồm Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hội đủ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam và giá trị riêng có của con người Hà Tĩnh: Yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, hiếu học; năng động, sáng tạo; kỷ luật, trọng danh dự, thượng tôn pháp luật; ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên; tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hiểu biết, tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương, dân tộc. Thứ hai là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa trong chính trị và kinh tế, văn hóa nơi công cộng... tạo môi trường lành mạnh để hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người Hà Tĩnh. Thứ 3 là đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở. Đảm bảo công bằng trong hưởng thụ văn hóa cho mọi người dân. Tăng cường quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch. Thứ 4 là Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa. Huy động nguồn lực đầu tư xã hội nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tạo dựng thương hiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Tĩnh. Thứ 5 là chú trọng phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật tương xứng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thứ 6 là thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Chú trọng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội 5 ngũ cán bộ chiến lược về văn hóa, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý; trọng dụng, đãi ngộ các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nghệ danh; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

6 nhóm giải pháp của nghị quyết bao gồm Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; Xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Ban hành các cơ chế chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh và Tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập đã có bài giảng về Triển khai Kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Tỉnh uỷ về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Bùi Xuân Thập nhấn mạnh, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Tỉnh uỷ về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” được ban hành đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đưa văn hóa lên tầm cao mới. Đây là sự tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, mạch nguồn truyền thống, sức mạnh của con người quê hương, tạo động lực mới trên hành trình phát triển. Sở VH-TT&DL đã tiến hành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, xây dựng dự thảo và tiến hành lấy ý kiến từ các đơn vị, cơ sở để có thể xây dựng các nội dung một cách sâu sát thực tiễn và toàn diện trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Kế hoạch tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; Phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Kế hoạch cũng đưa ra 4 giải pháp chính để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong tình hình mới; Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; Chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư trong xây dựng văn hóa.

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...