19-08-2021 - 08:46

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thông báo Kết luận số 32-KL/TU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

. . . . .
Loading the player...