31-08-2017 - 16:46

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020

Nhằm có thêm nhiều tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2016 - 2020, xin công bố Quy chế số 02-QC/BCĐST ngày 17/5/2017 của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác Hà Tĩnh.

 

           

 

 

QUY CHẾ

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

giai đoạn 2016 - 2020

( Ban hành theo văn bản số 02 - QC/BCĐST của Ban chỉ đạo

Giải thưởng sáng tác tỉnh Hà Tĩnh)

 

          - Căn cứ Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

          - Căn cứ Quyết định số 2922 - QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2015 đến 2020;

- Căn cứ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 155 - QĐ/TU ngày 13/05/2016  của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giai đoạn 2016 - 2020;

Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

          I. Tiêu chí xét chọn

1. Đối với tác phẩm

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tặng giải phải đạt các yêu cầu sau:

- Đúng chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh đối với cả nước và của đất nước Việt Nam đối với thế giới.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị. 

- Các tác phẩm dự giải thưởng là tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm (chưa gửi xét thưởng lần nào) đã được in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, sân khấu); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng, phát trên báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình hoặc được Hội đồng nghệ thuật cấp tỉnh nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong tỉnh, khu vực, trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định của Quy chế này; không đưa các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (ví giặm, chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, đồng giao…) vào xét giải.

2. Đối với hoạt động quảng bá

Các đối tượng được khen thưởng (tập thể, cá nhân) về thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét giải.

II. Đối tượng xét tặng giải thưởng

- Các tác giả là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống và công tác ở Hà Tĩnh,  hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

 III. Các loại hình tham dự giải   

1. Giải thưởng xét tặng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gianVăn học các dân tộc thiểu số. Các tác phẩm Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình).

2. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm: Báo chí (Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm báo chí); Xuất bản (in sách, quảng bá, phát hành sách); Phát hành phim và chiếu phim; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công các tác phẩm về chủ đề này.

IV. Quy trình xét chọn

- Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh thành lập Hội đồng xét giải thưởng.

- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh thành lập các Ban sơ khảo của từng Hội để xét chọn tác phẩm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban sơ khảo xét tặng giải thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quảng bá lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn.

- Các tác phẩm tham dự giải thưởng, các tập thể, cá nhân sáng tác, quảng bá tác phẩm phải được Ban Sơ khảo của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chọn, gửi lên Hội đồng chung  khảo xét thưởng của tỉnh.

- Mỗi Ban sơ khảo (qua mỗi đợt xét chọn Giải thưởng) xét chọn tối đa 10 tác phẩm đề xuất lên Hội đồng xét thưởng; đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng bá: chọn 01- 02 tập thể (đối với lĩnh vực xuất bản), 02 - 03 tập thể (đối với lĩnh vực báo chí),  01 - 03 tập thể và 01 - 03 cá nhân (đối với lĩnh vực nghệ thuật). Không nhất thiết Ban Sơ khảo nào cũng phải xét chọn đủ số lượng tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân như quy định chung nếu chất lượng không đảm bảo yêu cầu đề ra.

 - Các thành viên Hội đồng xét thưởng, Ban Sơ khảo có tác phẩm dự giải (Kể cả có tên trong nhóm tác phẩm dự giải) không chấm tác phẩm của mình.

- Việc xét chọn của Hội đồng chung khảo được tiến hành bằng hình thức chấm điểm. Tùy theo cơ cấu giải thưởng và kết quả cho điểm, Hội đồng xét Giải thưởng sẽ quyết định số lượng và xếp loại giải. 

           Hội đồng xét thưởng căn cứ vào tiêu chí, chất lượng các tác phẩm được chọn để xếp loại ở tỉnh và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia dự giải ở Trung ương.

          - Quá trình xét chọn các tác phẩm nếu có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp nào thì cấp đó xem xét, kết luận và thông báo cụ thể.

V. Hồ sơ dự giải

1. Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng… được đóng gói và niêm phong.

2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu…, quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị xác nhận.

3. Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây: 

- Gửi không đúng quy trình, không đúng thời gian. 

- Không đủ thông tin, ghi chép không rõ ràng, lỗi kỹ thuật hoặc không rõ các phần nối tiếp. 

- Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những tác phẩm, hồ sơ… phạm quy, gửi không đúng quy trình. 

* Khi có Hướng dẫn của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ thông báo cụ thể.

7. Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh (đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật); Hội Nhà báo Hà Tĩnh (đối với tác phẩm báo chí),  Số 34B - Đường  Nguyễn Công Trứ - thành phố Hà Tĩnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với tập thể, cá nhân trong quảng bá lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn), số 18 - đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh.

VI. Thời gian xét chọn giải thưởng ở tỉnh

* Các công trình, tác phẩm dự giải phải được sáng tác, công bố tính từ tháng   05/2015 đến tháng 01/2018 (đợt 1); từ  tháng 01/2018 đến tháng 01/2020 (đợt 2).

* Thời gian xét chọn đợt I:

- Ngày 15/01/2018: Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tập thể, cá nhân trong hoạt động biểu diễn, quảng bá gửi về tham dự.

- Từ 22/01/2018 - 26/01/2018: Các Ban sơ khảo xét chọn các tác phẩm gửi lên Hội đồng xét thưởng.

- Từ 01/02/2018 - 05/02/2018: Hội đồng xét thưởng của tỉnh lựa chọn các tác phẩm xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá gửi tham gia dự giải ở Trung ương.

- Thời gian tổ chức sơ kết trao giải (đợt 1) ở tỉnh sẽ gắn vào việc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Thời gian xét chọn đợt II:

- Ngày 15/01/2020: Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tập thể, cá nhân trong hoạt động biểu diễn, quảng bá gửi về tham dự.

- Từ 20/01/2020 - 25/01/2020: Các Ban sơ khảo xét chọn các tác phẩm gửi lên Hội đồng xét thưởng.

- Từ 03/02/2020 - 07/02/2020: Hội đồng xét thưởng của tỉnh lựa chọn các tác phẩm xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá gửi tham gia dự giải ở Trung ương.

- Thời gian tổ chức sơ kết trao giải (đợt 2) ở tỉnh sẽ gắn vào việc tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VII. Cơ cấu giải thưởng

- Loại giải: Giải A, Giải B, Giải C, Giải khuyến khích       

- Số lượng:

+ Giải A: 02 giải, mỗi giải 5 triệu đồng

+ Giải B: 04 giải, mỗi giải 4 triệu đồng

+ Giải C: 6 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

+ Một số giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng

VIII. Kinh phí giải thưởng

- Bộ phận Ban Chỉ đạo (trực tiếp là Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh) lập tờ trình dự trù kinh phí tổ chức Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 gửi đề nghị tỉnh cấp ngân sách. 

- Huy động h trợ từ các nguồn chính đáng khác.

 IX. Tổ chức thực hiện

 Các thành viên trong Ban Sơ khảo, Hội đồng xét thưởng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, khách quan của mình trong việc xét chọn tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

BCĐGTST

. . . . .
Loading the player...