04-08-2023 - 00:44

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 68/TB – HVN ngày 05 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

- QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) NĂM 2019 VỀ TRAO GIẢI THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

 

-  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VHNT NĂM 2023 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

 

. . . . .
Loading the player...