23-02-2024 - 08:01

V/v gửi đề cương sách, chương trình đề nghị xét hỗ trợ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 07-CV/HĐ ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, chương trình đề nghị xét hỗ trợ

 

. . . . .
Loading the player...