05-06-2020 - 09:13

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo, các đồng chí đại diện cho các ban xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng 176 đại biểu là đảng viên của 12 chi bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với phương châm “đoàn kết, kiến tạo, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, đề án, chính sách, chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như: Tham mưu Chính phủ ban hành Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du; phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành 01 Nghị quyết, 02 chương trình hành động, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 06 Nghị quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 đề án; sửa đổi, bổ sung 01 văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành theo thẩm quyền 12.000 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn đối với cơ sở, xử lý 10.000 văn bản đến.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Trong 5 năm đã có 142 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 08 di tích xếp hạng quốc gia, trên 252 di tích được trùng tu, tôn tạo. Hoạt động văn hóa nghệ thuật có sự chuyển biến tích cực về chất lượng, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phong trào văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, đến nay đã xây dựng được 116/124 câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 741/1644 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 45,18%), có 334.983/372.253 gia đình văn hóa (đạt 89,98%); 1821/2007 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 90,73%); có 1677/2007 thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê duyệt. Hoạt động thể dục, thể thao có bước phát triển. Thể thao quần chúng được quan tâm phát triển sân rộng, luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc; thể thao thành tích cao tiếp tục được đầu tư, các vận động viên Hà Tĩnh giành nhiều huy chương cấp quốc gia, khu vực và thế giới. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, các tour, tuyến, các loại hình du lịch được mở rộng. Tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh giai đoạn 2015 -2019 đạt 17.898.560 lượt. Tổng doanh thu về du lịch giai đoạn này đạt hơn 24.812 tỷ đồng. Công tác gia đình được quan tâm triển khai. Đến nay đã xây dựng được 17 câu lạc bộ điểm về gia đình. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ được quan tâm thực hiện. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả, chất lượng cao. Khối đoàn kết trong Đảng ngày càng được củng cố.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 3 nhiệm vụ đột phá: tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp, tác phong, lề lối làm việc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chất lượng “gia đình văn hóa”, “thôn, khối phố, cơ quan văn hóa”. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ cơ sở Đảng, trách nhiệm của mỗi đảng viên, gắn với thực hiện chương trình hành động và nêu gương.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí  Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở giữ chức Bí thư Đảng bộ.

Nguyễn Nga
 
. . . . .
Loading the player...