05-04-2024 - 07:37

Đưa Nghị quyết 18/NQ-TU vào thực tiễn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng ngày 4/4/2024, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

       Năm 2023, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác gia đình đã đạt được những kết quả tích cực. Việc xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng, các mô hình gia đình tiếp tục được xây dựng và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 354.732/377.691 gia đình văn hóa (tỉ lệ 93,9%); 1905/1937 thôn, tổ dân phố văn hóa (tỉ lệ 98,3%); 810 công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn đăng kí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2028. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thao diễn ra sôi nổi và đa dạng các loại hình. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 39,1%. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo được các cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động, được đông đảo cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VHTTDL trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào năm 2023

       Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai và tập trung hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 1.100 khu dân cư kiểu mẫu; có 179/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 98,9% số xã), 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 09 đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được các địa phương quan tâm xây dựng. Hiện toàn tỉnh có 214/216 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao (đạt tỉ lệ 99,07%); 1936/1937 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (đạt tỉ lệ 99,95%), 1925/1937 thôn, tổ dân phố có khu thể thao (đạt tỉ lệ 99,53%).

       Tuy vậy, Ban Chỉ đạo các cấp đã được quan tâm kiện toàn nhưng nhìn chung vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo chưa rõ nét, đặc biệt là ở cấp xã. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa vẫn còn hình thức, kết quả bình xét chưa khách quan, chính xác. Nguồn kinh phí chi cho việc khen thưởng các danh hiệu văn hóa một số địa phương chưa đảm bảo. Việc sử dụng, khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở tại một số địa phương hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã được quan tâm nhưng chất lượng hương ước vẫn còn hạn chế, chủ yếu còn sao chép giống nhau giữa các thôn trong xã. Một số lễ hội vẫn còn có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nếp sống văn hóa. Công tác triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về gia đình còn chậm, chưa hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo cuộc họp

       Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cùng với khắc phục một số tồn tại, hạn chế, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cần lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới vào các nhiệm vụ, mục tiêu của phong trào. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng Phong trào, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng thực hiện tốt hương ước, quy ước. Chú trọng xây dựng, lan toả các gương người tốt việc tốt, mô hình hiệu quả, tổ chức các chương trình tọa đàm về ứng xử văn hóa nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh đến mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các thiết chế văn hoá, thể thao đảm bảo nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để triển khai, chỉ đạo Phong trào hoạt động có hiệu quả.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...