19-05-2022 - 15:20

Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022

Sáng ngày 19/05/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022.Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh , đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh đến 347 điểm cầu thành phố, huyện, thị, các xã phường  và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với sự tham gia của hơn 15.000 đại biểu. Sau hội nghị văn hóa toàn quốc, Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên triển khai hội nghị cấp tỉnh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, góp phần đưa nền KT-XH sớm phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới. Hội nghị Văn hóa Hà Tĩnh năm 2022 đã cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh cũng là dịp để đánh giá thực trạng văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhận diện cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với việc phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh; xác định các vấn đề “nóng”, “bức thiết” đang đặt ra cho phát triển văn hóa; đánh giá các yếu tố tác động đến thể chế, công tác quản lý văn hóa và sự phát triển của văn hóa, con người Hà Tĩnh; nêu ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp đột phá về thể chế, kiến tạo môi trường thúc đẩy văn hóa, con người Hà Tĩnh phát triển. 

Đại biểu theo dõi báo cáo qua video trình chiếu

Hội nghị là diễn đàn để các lãnh đạo ngành, các cơ quan quản lý văn hóa, các văn nghệ sỹ, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa... đối thoại, trao đổi, nhìn nhận và đánh giá về các vấn đề liên quan đến thực trạng văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn vừa qua; đề xuất các giải pháp nhằm tạo ra các bước đột phá về văn hóa, thúc đẩy văn hóa Hà Tĩnh phát triển bền vững trong thời gian tới. Sau hơn hai mươi năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 05/10/1998 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển văn hóa Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa VIII) và các chủ trương, nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực Văn hóa, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tham luận “Nhận diện cơ hội và thách thức đối với việc phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế” : Nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong những năm tới hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà, đây là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, vượt qua thách thức sẽ là cách tốt nhất để phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế như hiện nay, tạo dựng môi trường văn hoá, cư xử, giao tiếp có văn hoá, kinh doanh có văn hoá, văn hoá luôn được thể hiện trong lời nói, hành vi, việc làm, để văn hoá thu hút du lịch, thu hút đầu tư, trở thành động lực và mục tiêu cho sự phát triển bền vững của tỉnh, để văn hoá thực sự " soi đường cho quốc dân đi" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Đồng chí Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tham luận “Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của Hà Tĩnh”: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận của Nhân dân với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tin tưởng và kỳ vọng thời gian tới văn hoá Hà Tĩnh sẽ được quan tâm đầu tư đúng mức, được phát triển có trọng tâm, có những đột phá mạnh mẽ trong việc thúc đẩy năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, hình thành những giá trị tốt đẹp có khả năng kết nối mạnh mẽ với các trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội và khoa học công nghệ để trở thành động lực, mục tiêu của sự phát triển bền vững

Đồng chí Đào Anh Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh với tham luận “Tác động của thể chế, chính sách đối với sự phát triển văn hóa Hà Tĩnh”: Năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: "Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hoá, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội" và hôm nay, tỉnh chúng ta tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn tỉnh, điều này thể hiện quan tâm đặc biệt với lĩnh vực văn hoá. Hy vọng và tin tưởng rằng đây sẽ là bước tiến quan trọng để xây dựng văn hoá Hà Tĩnh trở thành "nền tảng, mục tiêu, động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh với tham luận “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý văn hóa của tỉnh”: Trong những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về văn hóa được Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa đã và đang đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để có được những thành tựu đó không thể không kể đến vai trò của đội ngũ quản lý nhà nước về văn hóa - những người trực tiếp tham mưu, theo dõi, tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa tại Hà Tĩnh ngày càng được đẩy mạnh, thì vai trò của nhân lực quản lý nhà nước về văn hóa càng được đề cao và đạt một số kết quả nhất định.

Nhà văn Đức Ban với tham luận “Văn hóa với hội nhập quốc tế”: Phát triển văn hóa Hà Tĩnh trong thời gian tới rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm dân chủ, bình yên, ấm no cho người dân. Từ điểm nhìn của văn hóa trong hội nhập quốc tế để chúng ta xác định những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện, từ đó đề ra những giải pháp xây dựng văn hóa Hà Tĩnh thích ứng với tình hình mới của tỉnh, của đất nước và của cả thế giới để văn hóa thực sự là động lực, là nền tảng cho sự nghiệp hội nhập toàn cầu hóa.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh với tham luận “Văn hóa đô thị - Những vấn đề đặt ra hiện nay”: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng, phát triển nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đạt được những kết quả khá nổi bật. Công tác xây dựng văn hóa đô thị của thành phố được đặc biệt chú trọng, tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng hình ảnh con người Thành phố văn minh, thân thiện, ban hành quy tắc ứng xử nơi cộng cộng chuyển đến tận tay Nhân dân trên địa bàn để thực hiện, qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh về một thành phố văn minh, con người văn minh ở một Thành phố trẻ, phấn đấu xây dựng Thành phố Hà Tĩnh xứng tầm là đầu tàu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với tham luận “Giải pháp xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng sự phát triển của tỉnh”: Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh tình hình đất nước, tỉnh ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong đó, lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với tham luận “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học - Vấn đề cần quan tâm”: Trường học là môi trường hoạt động đặc biệt; VHƯX trong trường học có tác động lớn đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh. Để mỗi trường học thực sự trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, cần quan tâm đúng mức tới việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học, bao gồm cả môi trường vật chất và môi trường tinh thần, trong đó xây dựng VHƯX là một yếu tố then chốt.

Đồng chí Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh với tham luận “Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh với nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng tác phẩm”: Thực hiện các Chương trình hành động, chủ trương, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những năm qua, công tác Hội và phong trào VHNT Hà Tĩnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, đóng góp xứng đáng vào phong trào VHNT chung của khu vực và cả nước. Để văn học nghệ thuật có bước phát triển lên tầm cao mới, kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân tỉnh và các cấp thẩm quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt ''Đề án phát triển văn học nghệ thuật đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Nhạc sỹ Mạnh Chiến với tham luận “Âm nhạc với đời sống văn hóa và con người Hà Tĩnh”: Trải qua bao biến thiên của lịch sử, âm nhạc cũng như văn hóa truyền thống của người Hà Tĩnh vẫn còn giữ được vẻ mộc mạc, hồn nhiên, lắng đọng nhưng không kém phần tinh tế, bay bổng, rất giàu tính quảng bá và khơi dậy ý thức cộng đồng của toàn xã hội, của mọi thời đại khi được tiếp nhận và hưởng thụ những giá trị tinh thần bất biến ấy.                

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tiếp tục triển khai các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Phân tích những hạn chế trên lĩnh vực văn hóa và  thời cơ, thách thức trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị toàn tỉnh phải thể hiện quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


 Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...