20-08-2019 - 08:51

Tập huấn “ Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” khu vực phía Bắc tại Hải Phòng

Từ ngày 20 – 22/8/2019, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” cho 29 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc.

Quang cảnh buổi tập huấn

        Tham dự lễ khai giảng, có PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ-U/v BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TW, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng….cùng hơn 250 học viên hiện đang công tác trong các ngành: Tuyên giáo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội VHNT, một số Hội chuyên ngành TW, các Nhà xuất bản, một số trường Cao đẳng, Đại học, các phóng viên, biên tập viên các báo, đài trung ương và địa phương khu vực phía Bắc.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ-U/v BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW phát biểu

Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng

PGS –TS Nguyễn Hồng Vinh 

PGS –TS PhanTrọng Thưởng

Tiến sĩ Ngô Phương Lan

Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ

        Trong thời gian tập huấn, học viên được nghe các PGS –TS Nguyễn Hồng Vinh, Phan TrọngThưởng, NSND Lê Tiến Thọ, TS Ngô Phương Lan giới thiệu các chuyên đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Tình hình sân khấu, điện ảnh hiện nay – vấn đề và giải pháp; “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT”… Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được BTC bố trí đi tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng.

Đoàn cán bộ Hà Tĩnh tham dự lớp tập huấn

        Đây là lớp tập huấn được tổ chức thường niên, nhằm giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước cũng như những vấn đề mới đang đặt ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, tiếp tục nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT ở các địa phương, đơn vị.

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...