08-03-2024 - 04:15

Tập trung hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Chiều ngày 07/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Đồng chí Lê Ngọc Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh hội nghị

       Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã báo cáo khái quát dự thảo hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Theo đó, dự thảo kế hoạch đề ra mục tiêu chung, 8 nhóm chỉ tiêu cụ thể; 6 nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030; 4 giải pháp thực hiện. 6 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá; phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển ngành công nghiệp văn hoá. 4 giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong tình hình mới; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư trong xây dựng văn hóa. Đặc biệt, dự thảo kế hoạch đề ra 8 danh mục nhiệm vụ, dự án, gồm: Phân công theo dõi, thực hiện các chỉ tiêu; Đề án, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, du lịch; Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa; Phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Tuyên truyền, quảng bá văn hóa, xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa; Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa; Xây dựng thiết chế văn hóa.

       Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao việc cần ban hành dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Đồng thời, kiến nghị cần chi tiết phần nguồn lực, giải pháp thực hiện; phân kỳ thực hiện kế hoạch; cân đối giữa mục tiêu – nhiệm vụ - giải pháp thực hiện; hoàn thiện phần phụ lục; bổ sung văn hoá số, văn hoá doanh nghiệp, nội dung giới thiệu quảng bá văn hoá Hà Tĩnh đến bạn bè quốc tế…

       Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần rà soát lại nội dung của dự thảo Kế hoạch thực hiện, có sự cân đối giữa mục tiêu – nhiệm vụ - giải pháp; phần phụ lục cần chú ý đến nội dung, đơn vị phối hợp, phân kỳ đầu tư, ngân sách thực hiện, thời gian thực hiện, chính sách đi kèm. Bổ sung các nội dung đại biểu yêu cầu như chuyển đổi số, văn hoá doanh nghiệp, nguồn lực thực hiện… Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định.

 Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...