14-03-2024 - 07:15

Thị ủy Hồng Lĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Chiều ngày 13/3/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ở thị xã Hồng Lĩnh

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã Hồng Lĩnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sau khi Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/ThU về thực hiện Nghị quyết và tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong quá trình thực hiện, thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát; Ủy ban nhân dân thị xã và các phường, xã đều tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; rút ra những kinh nghiệm đồng thời đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tiếp theo. Nhờ vậy, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết đã được thực hiện có hiệu quả.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã Hồng Lĩnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ngày càng được nâng cao. Kết quả các hoạt động văn hóa, giáo dục trong việc xây dựng con người Hà Tĩnh nói chung, con người Hồng Lĩnh nói riêng luôn đảm bảo hướng đến xây dựng con người Hồng Lĩnh phát triển toàn diện. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Việc xây dựng môi trường văn hóa đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, huy động được các tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi. Công tác bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa được chú trọng, với 3 di tích cấp quốc gia, 21 di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. Các lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương được gìn giữ và phát huy như: lễ hội đua thuyền, lễ báo ân Đô Đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, lễ hội Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, đã có 95,8% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước được cải thiện và nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như: Nhà Thư viện, Nhà văn hóa được đầu tư khang trang, Quảng trường trung tâm thị xã được đầu tư với tổng mức kinh phí là 63 tỷ đồng; quyết định đầu tư xây dựng công trình Khu công viên Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) với tổng dự toán hơn 180 tỷ đồng…

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là một số cấp ủy, chính quyền còn chưa thực sự coi trọng vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong tiến trình phát triển của xã hội, của địa phương. Sự phối kết hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, ban ngành trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết còn có nơi, có lúc thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết còn nhiều bất cập. Mức đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho thiết chế văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở còn thiếu. Chế độ đãi ngộ, đầu tư còn hạn chế, thiếu tính động viên, khuyến khích…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết 33-NQ/TWsố 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Đề án về xây dựng và nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã. Triển khai tốt công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.... Huy động các nguồn lực trong xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa để tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, phấn đấu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thực sự trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế, xã hội, văn hoá, công nghiệp phía Bắc của tỉnh.

Trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh cho 5 tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Nhân dịp này, hội nghị đã trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...