20-03-2024 - 02:34

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Sáng ngày 19/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Tham dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 412 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của hơn 40.000 đại biểu.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Mở đầu hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”. Thực tiễn công tác phòng, chống và các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay của Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết 18

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết xác định quan điểm văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, mục tiêu, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại. Mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật và tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển.

Nghị quyết đề ra 8 nhóm chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, Nghị quyết đề ra 6 nhóm giải pháp để thực hiện. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ban hành các cơ chế chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh; tạo dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc… Đặc biệt, để đưa Nghị quyết số 18 đi vào cuộc sống, UBND tỉnh cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nội dung được truyền đạt tại hội nghị lần này. Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận diện được những biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực để phòng chống. Phát huy vai trò nêu gương nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực uy tín; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, người dân và các cơ quan truyền thông trong giám sát, phát hiện, tố giác các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung về Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cũng như một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hoá. Xây dựng con người Hà Tĩnh phải hội đủ các đức tính, yếu tố con người Việt Nam, đó là yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, hiếu học, năng động sáng tạo, thượng tôn pháp luật, tự lực tự cường, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới, vươn lên và nét riêng là hiếu học, tự hào về lịch sử văn hóa quê hương để học tập, rèn luyện tốt hơn, cống hiến nhiều hơn. Chú trọng xây dựng văn hoá trong gia đình, cộng đồng, dòng họ, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tăng cường quảng bá văn hoá, con người Hà Tĩnh. Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị, di sản văn hóa. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, nhằm nâng cao mức thụ hưởng các giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Với các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...