15-03-2019 - 08:18

Triển khai chỉ đạo đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày 14-3, Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, triển khai kế hoạch hoạt động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Ngày 22-1-2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn thể hội viên, nâng cao trách nhiệm của văn nghệ sỹ đối với đất nước; đóng góp tích cực vào sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận vào các dự thảo: Hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.
Góp ý vào Hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các đại biểu thống nhất việc tổ chức các đại hội theo tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Trách nhiệm”, bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiến độ.
Về công tác thông tin tuyên truyền, các hội, liên hiệp hội biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông trước, trong và sau đại hội.
Về phương hướng tổ chức đại hội, đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ lần này được tiến hành theo 2 cấp: đại hội cơ sở và đại hội toàn quốc.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức có hiệu quả các đại hội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trước hết, cần phải quán triệt thực sự sâu sắc Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.
Ban Tuyên giáo Trung ương phải ban hành hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Về phía Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 31 trong cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ. Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành xây dựng Đề án chuẩn bị Đại hội. Đồng thời, Đảng đoàn cũng cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để cùng các cơ quan chức năng cùng tháo gỡ
Về hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, phân công các thành viên Ban chỉ đạo cụ thể theo chức năng của các cơ quan, cá nhân. Tập thể, cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra; phát huy sức mạnh tập thể trong việc xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh. Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo chặt chẽ các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trong công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội. 

Theo tuyengiao.vn

. . . . .
Loading the player...