23-04-2024 - 09:49

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024 tại Hà Tĩnh

Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 87 /TB – LHKV-NA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 30 năm 2024 tại Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...