02-08-2019 - 07:49

Kỳ họp thứ sáu của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Chiều 1/8 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương họp kỳ thứ sáu. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trong phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là hoạt động quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả giới văn hóa, văn học, nghệ thuật, trong đó Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật với chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẳng định được vai trò và đóng góp của mình.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc kỳ họp

Thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng đã tư vấn giúp Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp, PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình nói riêng, triển khai thực hiện các công việc trọng tâm. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, từ sau kỳ họp thứ năm đến nay, Hội đồng đã tổ chức xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đối với 14 tác phẩm triển khai năm 2017, bao gồm 11 bản thảo sách và 03 bài viết. Hiện nay, Hội đồng đang khẩn trương tổ chức xét và ký hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm sẽ triển khai trong năm 2019, với tổng số 64 đề cương gửi về đề nghị hỗ trợ. Hội đồng cũng đã tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay” (do Tiểu ban lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong nhà trường chủ trì, làm nòng cốt).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Ban Đảng các đề tài, đề án khoa học cấp Ban Đảng.

Quang cảnh buổi họp

Hội đồng đang tích cực triển khai thực hiện các công việc trọng tâm được xác định trong Kế hoạch công tác năm 2019, bao gồm: Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tập huấn về chủ đề “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” năm 2019 cho các học viên khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng và phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019; mở Lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước; xin ý kiến ủy viên Hội đồng về chủ đề Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu những ý kiến xung quanh việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các tiểu ban chuyên môn, cũng như các vấn đề lý luận phải bám sát thực tiễn. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng các lớp tập huấn, bồi dưỡng các lớp lý luận cần được tăng cường tổ chức.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng: Trong thời gian tới, Hội đồng phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao là tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, lấy chất lượng tư vấn làm thước đo đánh giá chất lượng các hoạt động của Hội đồng.

Nguồn tin: VNQĐ

. . . . .
Loading the player...