24-04-2024 - 02:41

Tác phẩm mỹ thuật tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu tác phẩm mỹ thuật tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Tranh: Võ Tá Hải

Tranh: Trần Đăng Đức

Tranh: Võ Tá Lục

Tranh: Hoàng Hữu Trí

Tranh: Nguyễn Lương Sáng

Ngôi nhà cách mạng - (Acrylic - KT: 70x70 cm) - Tranh: Đinh Sỹ Sơn

Ngược dòng La Giang - (Sơn dầu - KT: 140x110 cm) - Tranh: Lê Quang Thắng

. . . . .
Loading the player...